Regulamin

Regulamin programu edukacyjnego
Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.” (zwanym dalej w treści regulaminu „Programem”).
2.    Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej Organizatorem lub CEO.
3.    Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka (oświatowa/kulturalna) reprezentowana przez dyrektora.  
4.   Zgłoszenia do Programu dokonuje dyrektor lub upoważniony nauczyciel z danej szkoły.

 5.    Dyrektor lub upoważniony nauczyciel zobowiązani są zarejestrować szkołę lub placówkę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
6.    Dyrektor lub upoważniony nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
7.    Dyrektor lub nauczyciel reprezentujący szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele lub opiekunowie wspierający realizację zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.
8.    Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu.

9. Do 30 września 2017 r. dyrektor lub nauczyciel  zgłaszający placówkę Uczestnika do Programu, otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.

10.    Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu placówki do Programu.
11.    W przypadku braku możliwości wywiązania się przez szkołę – dyrektora lub nauczyciela ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.
12.   Dyrektorzy lub nauczyciele w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do udziału w szkoleniach i spotkaniach z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatora Programu.
13.    Po zakończeniu Programu dyrektorzy lub nauczyciele otrzymują zaświadczenia imienne. Na prośbę nauczyciela lub opiekuna koordynator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów in blanco. Dyrektor placówki  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół w placówce.
16.    Udział w Programie jest bezpłatny.
14.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 §2
ZASADY UCZESTNICTWA

1.     Realizacja Projektu odbywa się w Programie w zespołach szkolnych znajdujących się pod opieką dyrektora lub upoważnionego przez placówkę.
2.    Szkoła reprezentowana przez dyrektora, upoważnionego nauczyciela lub opiekuna zobowiązuje się do:

a) uczestnictwa w spotkaniach dla dyrekcji

b) uczestnictwa w dwóch szkoleniach dla rady pedagogicznej  

c)zorganizowania szkoleń dla uczniów w szkole

d)utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej

e)dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy) i informowania o nich Organizatora. Nadesłane artykuły będą opublikowane na stronie internetowej programu.

3.    Dyrektor lub nauczyciel zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej Organizatora ankiety ewaluacyjnej projekt.

a.    Nauczyciel/opiekun wyraża zgodę by ankieta była wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.
b.    Ostateczny termin nadesłania upływa 15 czerwca 2018 r. 
c.    Ankieta opracowana w formie elektronicznej należy wysyłać za pomocą formularza internetowego udostępnionego przez koordynatora programu  

4. Zadania Organizatora.

a. Opracowanie i organizacja programu, umieszczenie na platformie: trudnytemat.ceo.org.pl

b. Opracowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli lub opiekunów.

c. Udostępnienie  materiałów publikowanych na stronach internetowych

d. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne uczestników.

e. Organizacja szkoleń i spotkań dla uczestników. 

f. Udostępnienie portalu CEO (www.ceo.org.pl) do publikacji własnych materiałów.

g. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Projektu zaświadczeń dla nauczycieli lub opiekunów i dyplomów dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań)

§3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.

2. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.

3. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.

4. Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy
utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, -
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania
drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania,
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora ( Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

7. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.

8. Z chwilą nadesłania do CEO przez Uczestników Programu utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych, dochodzi do przeniesienia na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

9.  Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.

10. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2.    Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
3.    Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4.    Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
5.    Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
6.    Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7.    Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: malgorzata.leszko@ceo.org.pl, lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu „Rozwiążmy to razem”.
2.    CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

 Zespół projektu

Regulamin programu edukacyjnego
Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.” (zwanym dalej w treści regulaminu „Programem”).
2.    Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej Organizatorem lub CEO.
3.    Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka (oświatowa/kulturalna) reprezentowana przez dyrektora.  
4.   Zgłoszenia do Programu dokonuje dyrektor lub upoważniony nauczyciel z danej szkoły.

 5.    Dyrektor lub upoważniony nauczyciel zobowiązani są zarejestrować szkołę lub placówkę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
6.    Dyrektor lub upoważniony nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
7.    Dyrektor lub nauczyciel reprezentujący szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele lub opiekunowie wspierający realizację zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.
8.    Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu.

9. Do 30 września 2017 r. dyrektor lub nauczyciel  zgłaszający placówkę Uczestnika do Programu, otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.

10.    Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu placówki do Programu.
11.    W przypadku braku możliwości wywiązania się przez szkołę – dyrektora lub nauczyciela ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.
12.   Dyrektorzy lub nauczyciele w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do udziału w szkoleniach i spotkaniach z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatora Programu.
13.    Po zakończeniu Programu dyrektorzy lub nauczyciele otrzymują zaświadczenia imienne. Na prośbę nauczyciela lub opiekuna koordynator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów in blanco. Dyrektor placówki  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół w placówce.
16.    Udział w Programie jest bezpłatny.
14.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 §2
ZASADY UCZESTNICTWA

1.     Realizacja Projektu odbywa się w Programie w zespołach szkolnych znajdujących się pod opieką dyrektora lub upoważnionego przez placówkę.
2.    Szkoła reprezentowana przez dyrektora, upoważnionego nauczyciela lub opiekuna zobowiązuje się do:

a) uczestnictwa w spotkaniach dla dyrekcji

b) uczestnictwa w dwóch szkoleniach dla rady pedagogicznej  

c)zorganizowania szkoleń dla uczniów w szkole

d)utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej

e)dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy) i informowania o nich Organizatora. Nadesłane artykuły będą opublikowane na stronie internetowej programu.

3.    Dyrektor lub nauczyciel zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej Organizatora ankiety ewaluacyjnej projekt.

a.    Nauczyciel/opiekun wyraża zgodę by ankieta była wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.
b.    Ostateczny termin nadesłania upływa 15 czerwca 2018 r. 
c.    Ankieta opracowana w formie elektronicznej należy wysyłać za pomocą formularza internetowego udostępnionego przez koordynatora programu  

4. Zadania Organizatora.

a. Opracowanie i organizacja programu, umieszczenie na platformie: trudnytemat.ceo.org.pl

b. Opracowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli lub opiekunów.

c. Udostępnienie  materiałów publikowanych na stronach internetowych

d. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne uczestników.

e. Organizacja szkoleń i spotkań dla uczestników. 

f. Udostępnienie portalu CEO (www.ceo.org.pl) do publikacji własnych materiałów.

g. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Projektu zaświadczeń dla nauczycieli lub opiekunów i dyplomów dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań)

§3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.

2. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.

3. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.

4. Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy
utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, -
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania
drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania,
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora ( Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

7. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.

8. Z chwilą nadesłania do CEO przez Uczestników Programu utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych, dochodzi do przeniesienia na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

9.  Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.

10. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2.    Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
3.    Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4.    Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
5.    Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
6.    Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7.    Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: malgorzata.leszko@ceo.org.pl, lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu „Rozwiążmy to razem”.
2.    CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

 Zespół projektu