Partnerzy

 

Do współpracy i wypracowania pięciu ścieżek metodologicznych, które zostaną wdrożone przez szkoły w naszym projekcie, zaprosiliśmy takich partnerów:

 

  1. Fundacja Generator -  edukacja filmowa

 

Fundacja Generator od 2008 roku z powodzeniem włącza film do promocji wiedzy, psychoedukacji i kształtowania postaw dzieci i dorosłych. W ramach swej misji Fundacja organizuje spotkania z filmem i psychologią, tworzy narzędzia do pracy wychowawczej i edukacyjnej z filmem (scenariusze lekcji wychowawczych, pakiety filmów, teksty eksperckie), organizuje szkolenia i spotkania networkingowe. Jej pierwszy i najbardziej znany projekt „Kinoterapia” stał się pozytywnym bodźcem do rozwoju filmoterapii w Polsce i pozwolił na opracowanie profesjonalnych narzędzi do tego typu pracy (listy filmów oraz opisy metody udostępnione na stroniewww.kinoterapia.pl). Jej kolejne projekty to: cykl pokazów Kina Letniego „Mózg podejrzany” w Centrum Nauki Kopernik poświęcony badaniom nt. ludzkiego mózgu, festiwal „Na szczęście film” realizowany w partnerstwie z Katedrą Psychologii Pozytywnej SWPS oraz ogólnopolskie warsztaty dla dzieci „Mój Przyjaciel Film”. Obecnie Fundacja rozwija dwa dodatkowe działania: pakiet filmów krótkometrażowych dla nauczycieli „Filmowe Lekcje Wychowawcze” oraz „Rodzinny Klub Filmowy”, czyli pokazy filmów dla dzieci, młodzieży i rodziców połączone z warsztatami i dyskusjami.

 Strona: www.kinoterapia.pl oraz www.projekcje.edu.pl

 

2.Fundacja Komunikacji Społecznej i Fabryka Kampanii Społecznych - kampanie społeczne

 

  Fundacja Komunikacji Społecznej to idea komunikowania dla wspólnego dobra 

  Wierzymy, że lepsza komunikacja stanowi klucz do lepszej przyszłości.
  Misją FKS jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze.
FKS działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej. W swych działaniach FKS stara się realizować zasady: 
dialogu, współpracy i odpowiedzialności.

Zasada dialogu to otwartość i chęć zrozumienia postaw i wartości beneficjentów projektu, połączone z uznaniem ich podmiotowości. 
Zasada współpracy oznacza gotowość budowania w trakcie przeprowadzania kampanii szerokich koalicji między różnymi podmiotami. 
Odpowiedzialność w procesie komunikacji jest zaś synonimem świadomości konsekwencji - także tych negatywnych - podejmowanych przez siebie działań.

Fabryka Komunikacji Społecznej to firma, specjalizująca się w marketingu społecznym. Główny obszar jej działalności to badania, strategie komunikacji oraz realizacje kampanii o charakterze społecznym. Kampanie realizujemy wykorzystując narzędzia reklamowe oraz PR.

Jesteśmy doświadczoną agencją specjalizującą się w komunikacji społecznej dla potrzeb różnych klientów: biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Fabryka istnieje od 2003 roku i została założona przez osoby związane z Fundacją Komunikacji Społecznej, która działa od 1998 roku.

Jako wydawcy jedynego w Polsce portalu o kampaniach społecznych z całego świata www.kampaniespoleczne.pl jesteśmy na bieżąco z pomysłami i trendami w marketingu społecznym.

Strona: http://www.fks.com.pl/

3. Fundacja Strefa Wolno-słowa  - okrągły stół

 

Fundacja STREFA WOLNOSŁOWA powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach.

Mamy na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Interesują nas inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę, promujące czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej.

Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i praw człowieka.

Strona: http://strefawolnoslowa.pl/

4. Stowarzyszenie Drama Way  - teatr forum  

 

Fundacja Drama Way została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą dramy w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych.
Zespół Fundacji tworzą osoby, które w działania na rzecz innych zaangażowały swoją pasję, energię twórczą, ale także wysokie umiejętności i kwalifikacje.

Strona: http://fundacja.dramaway.pl/

5.  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacja Evens - warsztaty CoResolve Youth Speak

 

Metoda Myrny Lewis zakorzeniona w jej projekcie Deep Democracy. 

 

 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie – są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację. 
W swojej pracy spotykamy się z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych grup: pracownikami i pracownicami administracji publicznej, instytucjami rynku pracy, związkami zawodowymi, policją, sektorem edukacji, biznesem, mediami, organizacjami pozarządowymi i wreszcie z osobami prywatnymi. Zajęcia edukacyjne, które prowadzimy dla tych grup mają przeciwdziałać nierównemu traktowaniu.
Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

Strona:  www.tea.org.pl 

 
  Fundacja Evens -  Fundacja Evens jest organizacją dobroczynną z siedzibą w Antwerpii w Belgii oraz oddziałami w Paryżu i Warszawie. Fundacja Evens inicjuje,    opracowuje oraz wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej oraz poszanowanie kulturowej i społecznej różnorodności w  Europie w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji pokojowej i mediów.  

 

Strona: http://evensfoundation.be/